Używasz przestarzałej przeglądarki
Używasz przestarzałej przeglądarki, która nie obsługuje płatności kartą płatniczą ze względów bezpieczeństwa.
Aby dokonać bezpiecznej płatności kartą, zaktualizuj przeglądarkę lub zainstaluj inną:
Avast Secure Browser Safari Google Chrome Mozilla Firefox Opera Yandex Browser

REGULAMIN E-SKLEPU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki składania i realizacji Zamówień na Produkty w e-Sklepie oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:

e-Sklep Sklep internetowy działający pod adresem store.avast.com prowadzony przez Sprzedawcę
Klient Podmiot, który złożył Zamówienie w e-Sklepie
Konsument Klient będący osobą fizyczną, który złożył Zamówienie w e-Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową
Oprogramowanie/Produkt Oprogramowanie pozbawione wad, znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej e-Sklepu w formie licencji, których Sprzedawca jest dystrybutorem
Regulamin Niniejszy regulamin
Sprzedawca/ Allsoft NILTASOFT LIMITED z siedzibą w Kosta Charaki 11, 3rd floor, Flat/Office N302, 3041, Limassol, Cyprus, zarejestrowana pod nr НЕ190472; VAT-ID: CY-10190472H
Użytkownik Podmiot odwiedzający e-Sklep i zapoznający się z jego ofertą
Zamówienie Zamówienie Produktu złożone w e-Sklepie przez Klienta

§ 2. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu przeglądania oferty e-Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową. Nie jest wymagane od Użytkownika instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek.
 2. W celu złożenia i realizacji Zamówienia niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

§ 3. PRODUKTY

 1. Oprogramowanie oferowane w e-Sklepie jest licencjonowane przez jego producentów. Warunki korzystania z oprogramowania przez Klienta określa umowa licencyjna dotycząca danego Produktu.
 2. Oprogramowanie jest dostarczane Klientowi w wersji elektronicznej (bez nośnika), zawierającej unikalną nazwę użytkownika i hasło lub numer seryjny umożliwiający pobranie i instalację Oprogramowania.
 3. Informacje o cenie, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu są dostępne na stronie internetowej e-Sklepu w odniesieniu do poszczególnych Produktów.

§ 4. CENY

 1. Ceny Produktów na stronie internetowej e-Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) w walucie polskiej (złoty).
 2. Strony związane są ceną za Produkt obowiązującą w chwili składania Zamówienia.

§ 5. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient może składać Zamówienie w e-Sklepie przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. Klient, składając Zamówienie w e-Sklepie, zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego warunki.
 3. Zawartość e-Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.
 4. W trakcie procesu składania Zamówienia wymagane jest wyrażenie zgody przez Klienta na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i obowiązującą w e-Sklepie Polityką prywatności.
 5. Złożenie Zamówienia w e-Sklepie wymaga wypełnienia formularza na stronie internetowej e-Sklepu tj. podania następujących danych Klienta:
  • imię i nazwisko lub pełna nazwa wraz z imieniem i nazwiskiem osoby kontaktowej (dotyczy Klienta nie będącego Konsumentem) oraz adres i adres korespondencyjny Klienta (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości),
  • wskazanie czy Klient jest Konsumentem,
  • numer NIP (dotyczy Klienta nie będącego Konsumentem),
  • adres poczty elektronicznej (e-mail),
  • numer telefonu.
 6. Realizacja sprzedaży w e-Sklepie odbywa się według następującej procedury:
  • wybór Produktu:
   • nowy Produkt,
   • przedłużenie licencji na posiadany już Produkt wraz ze wskazaniem nazwy użytkownika oraz liczby posiadanych w ramach aktualnej licencji użytkowników,
   • ilość licencji Produktu,
  • podsumowanie Zamówienia wraz z przeliczeniem przez e-Sklep ceny za zamówione Produkty,
  • potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem przez Klienta i akceptacja jego warunków,
  • wypełnienie formularza Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w ust. 5 powyżej,
  • wyrażenie zgody przez Klienta będącego osobą fizyczną na przetwarzanie przez e-Sklep danych osobowych niezbędnych dla realizacji Zamówienia,
  • w przypadku Konsumenta:
   • potwierdzenie informacji, że Zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty,
   • pouczenie o prawie odstąpienia,
  • wybór sposobu płatności,
  • akceptacja Zamówienia.

§ 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem skierowania Zamówienia do realizacji przez e-Sklep jest:
  • prawidłowe złożenie Zamówienia wraz z jego akceptacją,
  • zapłata ceny za Produkt.
 2. Po złożeniu Zamówienia na stronie e-Sklepu pojawi się informacja o prawidłowym złożeniu Zamówienia, a na adres e-mail podany przez Klienta zostanie wysłane potwierdzenie złożenia Zamówienia zawierające w szczególności:
  • dane Sprzedawcy,
  • numer Zamówienia,
  • informacje o wybranym przez Klienta Produkcie,
  • cenę Zamówienia,
  • wybrany sposób zapłaty,
  • link do pobrania faktury pro-formy (nie dotyczy płatności online i płatności kartą),
  • sposób i termin realizacji Zamówienia,
  • informację o prawie odstąpienia od umowy przez Konsumenta wraz z formularzem odstąpienia albo o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Realizacja Zamówienia (zawarcie umowy) następuje przez wysłanie na podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia adres e-mail unikalnej nazwy użytkownika i hasła lub numeru seryjnego umożliwiającego pobranie i instalację Oprogramowania.
 4. Termin realizacji Zamówienia wynosi od 30 minut do 3 dni licząc od dnia dokonania zapłaty za Zamówienie przez Klienta.

§ 7. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  • przelewem online,
  • zwykłym przelewem na rachunek bankowy e-Sklepu, z zastrzeżeniem że w tytule zapłaty należy podać numer Zamówienia,
  • poleceniem zapłaty (dotyczy wyłącznie przypadku przedłużenia licencji na posiadany już Produkt),
  • kartą kredytową.
 2. Czy są jakieś gwarancje bezpieczeństwa płatności dokonywanych za pomocą kart bankowych?
  Kiedy płacisz za zamówienie za pomocą karty bankowej, przetwarzanie płatności (w tym wpisanie numeru karty) odbywa się na bezpiecznej stronie elektronicznego systemu płatności, który przeszedł międzynarodową certyfikację. Oznacza to, że Twoje poufne dane (dane karty, informacje o rejestracji i inni.) nie są dostępne w sklepie internetowym. Ich przetwarzanie jest w pełni chronione i nikt nie może odbierać danych osobowych i bankowych klienta. Podczas pracy z danymi karty stosowany jest standard bezpieczeństwa informacji opracowany przez międzynarodowe systemy płatnicze Visa i MasterCard - standard bezpieczeństwa danych kart płatniczych (PCI DSS), który zapewnia bezpieczne przetwarzanie danych karty posiadacza karty bankowej. Zastosowana technologia przesyłania danych gwarantuje bezpieczeństwo transakcji z kartami bankowymi za pomocą Secure Sockets Layer (SSL), Verified by Visa, Secure Code i zamkniętych sieci bankowych o najwyższym stopniu ochrony. W przypadku zwrotu pieniędzy pieniądze zostaną zwrócone na tę samą kartę, z której dokonano płatności.
 3. W razie wyboru metody płatności - zwykły przelew - Klient zobowiązany jest zapłacić za Produkt w terminie 90 dni od dnia potwierdzenia Zamówienia przez e-Sklep.
 4. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego e-Sklepu.
 5. Zamówienia nieopłacone przez Klienta w ciągu 90 dni od chwili potwierdzenia Zamówienia będą automatycznie anulowane. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
 6. W razie niepodania w tytule przelewu numeru Zamówienia Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru Zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu, a Zamówienie jest anulowane.
 7. Dowodem zakupu Oprogramowania dla Klienta jest faktura VAT.
 8. Faktura VAT za zakupioną licencję zostanie dostarczona w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta. Na życzenie Klienta faktura zostanie dostarczona przesyłką pocztową na adres podany w Zamówieniu.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres avast@allsoft.pl .
 2. Konsument może również złożyć oświadczenie korzystając z następującego wzoru formularza odstąpienia (FORMULARZ).
 3. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał oświadczenie Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 4. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte przy płatności Zamówienia, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, klucze licencyjne na Oprogramowanie zostaną przez Sprzedawcę anulowane, a Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego odinstalowania Oprogramowania.

§ 9. RĘKOJMIA, GWARANCJA

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi Produktu bez wad.
 2. Produkty w e-Sklepie są wolne od wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia realizacji Zamówienia.

§ 10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje można wnosić na adres e-mail: avast@allsoft.pl
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka korespondencji.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane kontaktowe e-Sklepu:
  • Centrum Obsługi Klienta nr telefonu +48 22 390-63-36, dostępny w godzinach 8.00 – 20.00 w dni robocze,
  • adres poczty elektronicznej avast@allsoft.pl ,
  • adres korespondencyjny:
   NILTASOFT LIMITED
   Adres: Kosta Charaki 11, 3rd floor, Flat/Office N302, 3041, Limassol, Cyprus
   Numer rejestracyjny: НЕ190472; VAT-ID: CY-10190472H
 2. Zasady ochrony danych osobowych i korzystania z cookies przez e-Sklep uregulowane są odpowiednio w Polityce prywatności i Polityce cookies.
 3. W przypadku sporu Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do wyżej wymienionych procedur określają każdorazowo przepisy prawa regulujące ich zastosowanie i przebieg (np. możliwość skierowania sprawy, za zgodą Klienta i Sprzedawcy, do stałego polubownego sądu konsumenckiego).
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2016 r.
cookies_agreement.text
cookies_agreement.button